Udział własny

Udział własny, znany również jako franszyza redukcyjna, to termin używany w branży ubezpieczeniowej, który odnosi się do ustalonej wartości, jaką ubezpieczyciel odlicza od kwoty wypłacanego odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody. Wartość ta może być wyrażona jako stała kwota w PLN lub procent od łącznej wartości odszkodowania. Informacje o udziale własnym znajdują się w polisie oraz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), gdzie szczegółowo opisane są warunki jego stosowania.

Udział własny wprowadza element współodpowiedzialności ubezpieczonego za poniesione ryzyko. W praktyce oznacza to, że w przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczony partycypuje w jej kosztach do wysokości określonej franszyzy. Mechanizm ten ma na celu zapobieganie nadużyciom oraz motywowanie ubezpieczonych do większej ostrożności, ponieważ mają oni bezpośredni finansowy interes w minimalizowaniu ryzyka.

Z punktu widzenia ubezpieczającego, udział własny pozwala na obniżenie składki ubezpieczeniowej. Z uwagi na to, że ubezpieczony przejmuje na siebie część ryzyka, ubezpieczyciel może zaoferować niższą cenę polisy. Jest to atrakcyjne dla wielu klientów, którzy są skłonni do podjęcia częściowego ryzyka w zamian za obniżenie kosztów ubezpieczenia.

Jednakże, udział własny może być niekorzystny dla ubezpieczonego w momencie wystąpienia szkody. Koszty związane z pokryciem części szkody mogą być znaczące, co może być szczególnie obciążające finansowo. Dlatego oferowane jest często wykupienie opcji zniesienia udziału własnego. Taka opcja pozwala na eliminację franszyzy redukcyjnej za dodatkową opłatą, co zabezpiecza ubezpieczonego przed koniecznością pokrywania jakiejkolwiek części szkody z własnych środków.

Warto dokładnie rozważyć, czy wybór opcji z udziałem własnym jest korzystny w konkretnych okolicznościach. Decyzja ta powinna być podyktowana zarówno możliwościami finansowymi, jak i indywidualną tolerancją na ryzyko. Porównując oferty ubezpieczeń, kluczowe jest zrozumienie, jak udział własny wpływa na wysokość składki oraz na potencjalne odszkodowanie w przypadku szkody. Pełne zrozumienie tych zależności pozwoli na świadomy wybór polisy, która najlepiej odpowiada potrzebom i oczekiwaniom ubezpieczonego.

Wróć do listy pojęć Porównaj OC/AC w 7 minut!